ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt lehetősége nyíljon az adatkezeléssel érintett személyeknek (cégünk ügyfelei, illetve termékeink, szolgáltatásaink iránt érdeklődő személyek; vagy egyéb érintettek) a cégünk adatkezelésével kapcsolatos információk, valamint jogaik és jogorvoslati lehetőségeik megismerésére.


I. Az Adatkezelő neve és elérhetőségei:
Az Adatkezelő neve: STUDIOTECH Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Székhelye: 1039 Budapest, Szentendrei út 283-285.
Cégjegyzékszáma: 01-09-168067
Adószáma: 10776896-2-41
Statisztikai számjele: 10776896-4690-113-01

Az Adatkezelő elérhetőségei:
Postai cím: 1039 Budapest, Szentendrei út 283-285
Telefonszám: +36 (1) 240 1444
Elektronikus elérhetőség: studiotech@studiotech.hu
Honlap címe: www.studiotech.hu


II. Fogalommagyarázat
Személyes Adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Érintett: Az az azonosított vagy azonosítható személy, akire a Személyes Adat vonatkozik.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.
Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Adatfeldolgozás: az Adatfeldolgozó által az Adatkezelő nevében végzett valamennyi Adatkezelési tevékenység.
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
Adatvédelmi Incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
Adatvédelmi Jogszabályok: a GDPR és minden más, EU-s vagy tagállami szintű, az adatkezelésre vonatkozó bármely jogszabály együttesen.
Felügyeleti Hatóság: egy tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.
Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.III. Az Adatkezelés céljai, jogalapjai és a kezelt személyes adatok köre, valamint tárolásuk időtartama:
Az adatkezelés célja: az adatkezelésnek, annak minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának.
Vállalatunk adatkezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Az adatkezelés célja befolyással van a kezelt adatok körére is, ugyanis az egyes személyes adatokat csak a célhoz kötötten, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig lehet kezelni.

Az adatkezelés jogalapjai az alábbiak lehetnek:
a) az érintett (például Ön) hozzájárulását adta. A hozzájárulás megadható egy vagy több konkrét célra is;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (például Ön) az egyik fél;
c) az adatkezelés a fenti szerződés megkötését megelőzően szükséges, éspedig az érintett (például az Ön) kérésére történő lépések megtételéhez;
d) az adatkezelés az adatkezelőre (cégünkre) vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
e) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Kivételt jelent ez alól, ha ezen jogos érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan jogos érdekei, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Különösen ilyen kivételnek minősül, ha az érintett gyermek.

Különleges adat az Adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha az érintett írásban hozzájárul az adatkezeléshez.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő fő szabályként köteles törölni minden olyan személyes adatot,
amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy
(ha az adatkezelés egyedüli jogalapja az érintett hozzájárulása) amelynek kezeléséhez az érintett visszavonta hozzájárulását, illetve amely adatkezeléshez nincs jogszabályi jogalap, nem szükséges jogszabályban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez, nem szükséges létfontosságú vagy jogos érdekeinek érvényesítéséhez (a fenti megszorításokkal).

Cégünk az alábbi célokból kezelheti adatait: (az egyes célok mellett feltűntetjük az adatkezelés jogalapját, és kezelt adatok körét, az adatkezelés időtartamát is)

Kapcsolatfelvétel cégünkkel
Ha a kapcsolatfelvételt Ön kezdeményezi, az alábbi adatok arra szükségesek, hogy vissza tudjunk jelezni az Ön számára.
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, email cím, jogi személy esetén a természetes személy kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe
Az adatkezelés időtartama: a kezelt adatok az Önnel való kapcsolatfelvételt követően törlésre kerülnek, amennyiben nem történik további olyan adatkezelés, amelyekről az alábbiakban esik szó.

Cégünk termékei, szolgáltatásai iránt érdeklődők számára történő ajánlat adása
Az adatkezelés jogalapja: az adatok felvételénél az Ön hozzájárulása (a kapcsolatfelvételnél megadott hozzájárulást egyben az ajánlatadáshoz megadott hozzájárulásnak is tekint-
jük), a további adatkezelés során az esetleges szerződés megkötését megelőzően szükséges lépések megtétele.
A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, email cím, jogi személy esetén a természetes személy kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe, valamint az ajánlat adá-
sához szükséges adatok.
Az adatkezelés időtartama: amennyiben az ajánlatból megrendelés vagy szerződés lesz 8 év, egyéb esetben 5 év (pl. újbóli ajánlatkérés esetén összehasonlítási alapul).
Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: nem tudunk ajánlatot adni az Ön számára.

Cégünkkel történő szerződéskötés, vagy megrendelés leadása
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre: személyazonosításra szolgáló adatok (pl: név, lakcím (magánszemély esetében a számla kiállítása céljából), egyéni vállalkozó neve és azonosító-
száma, adószáma), elérhetőségi adatok (levelezési cím, email, telefonszám), továbbá jogi személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó neve és fentiek szerinti
elérhetőségi adatai; megrendelés ténye és tárgya, a szolgáltatás/termék megfizetésével kapcsolatos adatok (pl: bankszámlaszám, számlavezető bank neve).
Az adatkezelés időtartama: a mindenkor hatályos számviteli/közbeszerzési jogszabályokban előírt időtartam után kerülnek törlésre a fenti adatok (8 év).
Amennyiben a szerződés mégsem jön létre, a felvett adatokat 5 év után töröljük.
Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: nem tudjuk megkötni Önnel a szerződést vagy nem tudjuk felvenni a megrendelést.

Cégünkkel megkötött szerződés, vagy az Ön által leadott megrendelés teljesítése
Ide tartozik a megrendelt termék/szolgáltatás előállítása és esetleges házhozszállítása, egyeztetés az előállítás során, terméktámogatás esetén a support feladatok elvégzése, ga-
ranciális- és garancián túli ügyek intézése, stb.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.
A kezelt személyes adatok köre: személyazonosításra szolgáló adatok (pl: név, lakcím (magánszemélynél akkor, ha a kiszállításhoz kell) egyéni vállalkozó neve, székhelye, egyéni vállalkozó azonosítószáma, adószáma), elérhetőségi adatok (levelezési cím, email, telefonszám), ha szükséges, akkor a szállítás/megvalósítás címe; a támogatással érintett továbbá jogi személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó neve és fentiek szerinti elérhetőségi adatai; a szolgáltatás/termék megfizetésével kapcsolatos adatok ( pl. bankszámlaszám, számlavezető bank neve).
Az adatkezelés időtartama: a mindenkor hatályos számviteli jogszabályokban előírt időtartam után kerülnek törlésre a fenti adatok (8 év). A magánszemély ügyfél elérhetőségi adatai valamint a jogi személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó neve és elérhetőségi adatai annak kérésére a szerződés teljesítését követően törölhetőek. A későbbi pontos visszakereshetőség érdekében adott esetben előfordulhat, hogy az Ön írásbeli hozzájárulását kérjük a hosszabb ideig való megőrzésre.
Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: nem tudjuk teljesíteni a szerződésben vállalt kötelezettségeinket.

A Studiotech_adatkezelesi_tajekoztato itt megtekinthető és letölthető.