Adatkezelési tájékoztató a STUDIOTECH Kft. álláspályázói folyamatában történő adatkezelés vonatkozásában

Tisztelt Pályázó!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy pályázati anyagának benyújtása esetén a STUDIOTECH Kft. adatkezelést végez az Ön benyújtott adatai tekintetében.

Elérhetőségeink:
Postai cím: 1039 Budapest, Szentendrei út 283-285.
e-mail cím: studiotech@studiotech.hu
telefonszám: +36 1 240 1444

Az adatkezelés céljai:
A) a benyújtott álláspályázatok megismerése, elbírálása, a pályázókkal való kapcsolattartás elősegítése, az álláspályázat elbírálásáról történő értesítés.
B) Amennyiben Ön a konkrét meghirdetett álláson kívül az adatbázisunkba is jelentkezik, úgy az adatkezelés célja továbbá az Ön profiljába illő esetleges egyéb pozíciókról történő értesítés, megkeresés is.
A kezelt adatok kizárólag a meghirdetett állásokra beérkező pályázatok elbírálásával kapcsolatban kerülnek kezelésre, egyéb célra nem használhatók fel.

Az adatkezelés jogalapja a pályázó önkéntes hozzájárulása.
A konkrét álláslehetőségek megpályázása esetében önkéntes hozzájárulásnak tekintjük, ha Ön a pályázati anyagát eljuttatja a Munkáltató részére.

A pályázói adatbázis vonatkozásában a hozzájárulás megadása a következő módon történik:
Kérjük, juttassa el pályázati anyagát a mocza.eva@studiotech.hu email címre. A jelentkezésének elküldését követően egy megerősítő e-mailt kap tőlünk, melyben a megfelelő linkre kattintva tudja jelentkezését véglegesíteni és ezzel egyidejűleg elfogadja az adatkezelésre vonatkozó feltételeket.
Amennyiben ezt elmulasztja, úgy adatai törlésre kerülnek a megerősítő email kiküldését követő 10 munkanapon belül.

A kezelt adatok köre: önéletrajz és az abban megadott személyes adatok; motivációs levél, illetve az abban megadott egyéb adatok. (A pályázatokban megadott- és ez alapján kezelt adatok tipikusan a pályázó neve, telefonos és e-mailes elérhetősége; iskolai végzettségére, nyelvtudására vonatkozó információk, előző munkahelyeinek és az ott betöltött pozíciójának megnevezése, valamint munkahelyi feladatainak felsorolása. Az egyes pályázati anyagokban az adott pályázó döntésétől függően további adatok is szerepelhetnek, mint például a pályázó készségei vagy hobbijai; vagy egyéb személyes adatok). Pályázatának sikeres elbírálása esetében munkába lépéshez további okiratok benyújtása lesz szükséges, ezekről a sikeres elbírálást követően értesíti Önt kollégánk.

Az adatok megőrzési ideje:
Amennyiben csak a konkrét állásra jelentkezett, a pályázat elbírálását követően, amennyiben nem Önre esik választásunk, úgy a kiválasztási folyamat lezárását követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 hónapon belül töröljük az Ön adatait.
Amennyiben pályázói adatbázisunkba (is) jelentkezett, úgy az adatkezelés időtartama az önéletrajz beküldésétől számított egy év. Az egy év lejárata előtt egy hónappal a rendszer automatikus értesítést küld az Ön számára, hogy erősítse meg az adatkezelési nyilatkozatot, amennyiben a profiljának további egy évre történő megőrzését kívánja. Amennyiben ezt elmulasztja, úgy az említett határidő lejáratának napján adatai törlésre kerülnek.
Önnek továbbá – a jelen tájékoztatóban a Jogai leírását tartalmazó szekciónak megfelelően – lehetősége van a határidő lejárata előtt személyes adatainak töröltetésére, valamint az adatkezelési hozzájárulásának visszavonására is. Ez esetben adatai már az egy év letelte előtt törlésre kerülnek a pályázói adatbázisból.

Adatfeldolgozó igénybevétele:
Cégünk az adatok feldolgozása céljából adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az adatok megismerésére a cégen belül jogosult személyek köre:
A pályázók személyes adatait a HR terület dolgozói, azon szakterület vezetői, amelyen belül a betölteni kívánt pozíció elhelyezkedik, a HR tevékenység ellátása felett ellenőrzés végzésére jogosultak, továbbá az adatfeldolgozók azon munkatársai ismerhetik meg, akiknek munkaköri feladataik ellátásához szükséges, illetve hatósági, bírósági megkeresés esetén az egyes jogszabályokban erre felhatalmazott hatóságok, bíróságok ismerhetik meg.

Adattovábbítás: Az adatokat az adatfeldolgozón kívül kizárólag hatósági, bírósági megkeresés esetében az egyes jogszabályokban erre felhatalmazott hatóságok, bíróságok részéről erre felhatalmazott személyek ismerhetik meg.
Tájékoztatjuk, hogy a pályázók adatait nem továbbítjuk az Európai Unió területén kívülre.

Adatbiztonsági intézkedések:
A pályázati anyagok elektronikus formában, biztonságos szerveren kerülnek tárolásra. Az adatok megismerésére jogosult dolgozókat az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok, valamint munkaszerződésük is kötelezi, hogy a munkájuk során megismert személyes adatokat bizalmasan kezeljék, azt illetéktelenek számára ne továbbítsák, illetve azokkal semmilyen módon ne élhessenek vissza.
Az adatfeldolgozóval kötött vállalkozási szerződés(ek) alapján az adatfeldolgozóra szigorú titoktartási kötelezettség hárul.

Az Önt, mint pályázót megillető jogok az adatkezelés kapcsán:
A jogszabályok értelmében Ön a következő jogokkal rendelkezik:
Hozzáférés: Ön jogosult tájékoztatást kapni az általunk kezelt személyes adatokról, azoknak a kezelésével kapcsolatos információkról (azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az érintett személyes adatokról vagy legalább azok kategóriáiról, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről, továbbá – a személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről; adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről); továbbá jogosult az adatkezeléssel érintett személyes adatokról másolatot kérni.
Helyesbítés: Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, akkor kérheti az ilyen személyes adatok megfelelő módosítását.
Törlés: Ön kérheti a személyes adatok törlését az alábbi esetekben: a) az adatkezelés célja már nem áll fenn; b) ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása volt, amelyet visszavont, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; vagy közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés ellen tiltakozik; d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; e) a törlés a Munkáltatókra
vonatkozó jogszabály miatt szükséges.
Önnek módja van akár egy folyamatban lévő pályázat esetén is a személyes adatainak törlését kérni, de tájékoztatjuk, hogy mivel így nem tudjuk a pályázat elbírálásához szükséges adatait megismerni, vagy tovább kezelni ezért úgy tekintjük, hogy az adatok töröltetésével visszalép a pályázástól is.
Az „elfeledtetéshez” való jog: Ha az Ön személyes adatai már továbbításra kerültek, és az előző bekezdés értelmében azt törölni vagyunk kötelesek, akkor kérheti tőlünk, hogy tájékoztassuk az érintett adatkezelőket és adatfeldolgozókat, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatok másolatának törlését.
Korlátozás: Ebben az esetben az Ön személyes adatait a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy az Ön vagy más személy jogi igényeinek védelmében vagy fontos
közérdekből lehet kezelni. Ön kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását az alábbi esetekben: a) ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, a korlátozás csak addig tart, amíg ellenőrizzük azok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) ha Munkáltatóunk nem kívánja tovább kezelni az Ön adatait, de Ön kéri, hogy tároljuk azokat továbbra is, mert jogi igényei érvényesítéséhez arra szüksége van; d) ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen akkor a korlátozás csak addig tart, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
Tiltakozás joga: Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Felhívjuk figyelmét, hogy a tiltakozás azonban egy folyamatban lévő pályázat esetében szükségszerűen a pályázat elbírálását lehetetlenné teszi, ezért úgy tekintjük, hogy a tiltakozással visszalép a pályázástól is.
Hozzájárulás visszavonása: Ön a személyes adatai kezelésére vonatkozóan korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása azonban egy folyamatban lévő pályázat esetében szükségszerűen a pályázat elbírálását lehetetlenné teszi, ezért úgy tekintjük, hogy a hozzájárulás visszavonásával visszalép a pályázástól is.
Az adatok hordozhatósága: amennyiben az EU Általános Adatvédelmi Rendelete lehetővé teszi, Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön által megadott személyes adatokat megkapja széles körben alkalmazott, géppel olvasható formátumban, saját, vagy – amennyiben ez technikailag kivitelezhető – egy harmadik fél részére továbbítás céljából.

Amennyiben a fent felsorolt jogokat szeretné gyakorolni, kérjük, keressen minket telefonon, küldjön levelet vagy e-mailt a jelen Tájékoztató elején található elérhetőségeinkre, vagy a postai címen megtalálható ügyfélszolgálati irodánkban keressen fel minket személyesen.
A kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatjuk az azzal kapcsolatosan hozott intézkedésünkről. Amennyiben kérelmével nem értünk egyet, a fenti határidőn belül tájékoztatjuk Önt a kérelmezett intézkedés elmaradásának okairól és az alábbi jogorvoslati lehetőségekről.
A fenti jogainak gyakorlását ingyenesen biztosítjuk. Kivételesen, szűk körben, ha kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen többszöri, ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor az adminisztratív költségeken alapuló észszerű költségtérítést számíthatunk fel.
Az Önt megillető jogorvoslati lehetőségek:
Ha Ön a Munkáltatónak a fent leírt jogainak gyakorlásával kapcsolatosan hozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Munkáltató a jogszabályban előírt határidőt elmulasztja, akkor Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
A per elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.
Ön adatvédelmi hatósági eljárást is kezdeményezhet (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH), 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Javasoljuk, hogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen a Munkáltatónál benyújtható tiltakozás, panasz lehetőségével.
Jelen tájékoztató kifejezetten cégünk kiválasztási/karrier folyamatai során végrehajtott adatkezelésére vonatkozik, az általános adatkezelési tájékoztató, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk elérhetőek a https://www.studiotech.hu oldalon.